Důležitá telefonní čísla

Tísňová linka

112

Hasiči

150

Záchranka

155

Policie ČR

158


Jak se chovat v přírodě

 • Zvolte vhodné místo
  • 50m od lesa
  • v dostatečné vzdálenosti od budov
  • nikdy nezakládejte oheň pod větvemi stromů, v suché trávě, listí, rašelině nebo v blízkosti stohů
  • velmi rizikové je rozdělávat oheň na hrabance tvořené zetlelým jehličím
  • oheň je zakázáno rozdělávat mezi vzrostlým porostem (louka nebo strniště)
  • ideální je hliněný podklad
 • Za silného větru nebo v období sucha oheň radši nerozdělávejte
 • Při rozdělávání ohně, ohniště vždy zabezpečte (kameny nebo obsypáním písku)
 • K zapálení a udržování ohně nepoužívejte hořlavé látky (benzín, nafta, líh)
 • Nenechávejte oheň bez dozoru
 • Neroznášejte oheň po okolí
 • Po skončení ohniště vždy důkladně uhaste (zalitím vodou nebo zasypáním zeminou)
 • Při odchodu nesmí ohniště kouřit

Evidence pálení

Ohlášení plánovaného pálení můžete provést zde.

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.


Rozdíl mezi SDH a JSDH

JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“.
Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb,. je obec.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce
při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.

b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.

SDH (sbor dobrovolných hasičů)

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“. Toto sdružení nesmí dle §5 tohoto zákona vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, dle zákona 133/85 Sb,. Sbory dobrovolných hasičů jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí

b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží

e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek